1. അസ്ത്രണ

  1. വി.
  2. ഭാര്യയോടുകൂടാത്ത; സ്ത്രീസ്വഭാവമില്ലാത്ത
 2. അസാധാരണ

  1. വി.
  2. സാധാരണമല്ലാത്ത, നിത്യപരിചയത്തിൽപ്പെടാത്ത, അപൂർവമായ, ചുരുക്കമായ
  3. വിശേഷപ്പെട്ട, വിശേഷാലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക