1. അസ്ത്രനാഗം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വലിയ മൂങ്ങ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക