1. അസ്ത്രലാഘവം

    1. നാ.
    2. അസ്ത്രപ്രയോഗത്തിലുള്ള സാമർഥ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക