1. അസ്ത്രശാല

    1. നാ.
    2. ആയുധപ്പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക