1. അസ്ത്രശിക്ഷ

    1. നാ.
    2. അസ്ത്രപ്രയോഗ പരിശീലനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക