1. അസ്ത്രസംഹാരം

    1. നാ.
    2. അയച്ച അസ്ത്രത്തെ മന്ത്രംകൊണ്ടു പിൻവലിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക