1. അസ്ത്രഹീന

    1. വി.
    2. ആയുധം ധരിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക