1. അസ്ത്രാഘാതം

    1. നാ.
    2. ആയുധംകൊണ്ടുള്ള മുറിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക