1. അസ്ത്രീ

    1. വി.
    2. സ്തീയല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക