1. അസ്ഥികൂടം

    1. നാ.
    2. ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾകൊണ്ടുള്ള ചട്ടക്കൂട്, അസ്ഥിപഞ്ജരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക