1. അസ്ഥിനമസ്ക്കാരം

    1. നാ.
    2. സഞ്ചയനാനന്തരം നടത്തുന്ന ഒരു സുപ്രധാനചടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക