1. അസ്ഥിഭംഗം

    1. നാ.
    2. എല്ലിൻറെ ഒടിവ്, മുറിവ്, പൊട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക