1. അസ്ഥിഭൂയസ്സ്

    1. വി.
    2. അസ്ഥിമാത്രമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക