1. അസ്ഥിയുരുക്കം

    1. നാ.
    2. അസ്ഥിസ്രാവം, ഗൊണോറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക