1. അസ്ഥിയോഗം

    1. നാ.
    2. മുറിഞ്ഞ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ചേർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക