1. അസ്ഥിസ്ഥൂണം

    1. നാ.
    2. ശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക