1. അസ്ഥൂല

    1. വി.
    2. സ്ഥൂലമല്ലാത്ത, സൂക്ഷ്മമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക