1. അസ്പൃശ്യ

    1. വി.
    2. തൊട്ടുകൂടാത്ത, അശുദ്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക