1. അസ്പൃശ്യം

    1. നാ.
    2. ചൊറിയണം എന്ന ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക