1. അസ്പൃഷ്ടം

    1. നാ.
    2. കണ്ഠാദിസ്ഥാനങ്ങളിൽ തടയാതെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം, സ്വരങ്ങൾ, അനുസ്വാരം എന്നിവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക