1. അസ്പർശനം

    1. നാ.
    2. തൊടാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക