1. അസ്ഫുട

    1. വി.
    2. സ്ഫുടമല്ലാത്ത, വ്യക്തമല്ലാത്ത, മങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക