1. അസ്രഗുൽമം

    1. നാ.
    2. രക്തഗുല്മം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക