1. അസ്രപ

    1. നാ.
    2. ചോരകുടിക്കുന്നത്, അട്ട
  2. അസർപ്പൂ

    1. നാ.
    2. നാലുമണിപ്പൂവ്, അന്തിമലരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക