1. അസ്രഫല

    1. നാ.
    2. ഈന്തപ്പന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക