1. അസ്രാംബു

    1. നാ.
    2. രക്തത്തിലെ ദ്രാവകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക