1. അസ്രാർജകം

    1. നാ.
    2. വെളുത്ത തുളസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക