1. അസ്വച്ഛന്ദ

    1. വി.
    2. സ്വാഭിപ്രായമില്ലാത്ത, തെൻറെടമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക