1. അസ്വത്വം

    1. നാ.
    2. സ്വത്തില്ലായ്മ, ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക