1. അസ്വന്തം

    1. നാ.
    2. അടുപ്പ്
  2. അശ്വന്തം

    1. നാ.
    2. അശ്മന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക