1. അസ്വരം

    1. നാ.
    2. ചീത്തസ്വരം
    3. വ്യക്തമാകാത്ത സ്വരം
    4. സ്വരാക്ഷരമല്ലാത്തത്, വ്യഞ്ജനം
    5. സ്വരാക്ഷരമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക