1. അസ്വസ്ഥൻ

    1. നാ.
    2. സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക