1. അസ്വാതന്ത്യ്രം

    1. നാ.
    2. സ്വതന്ത്രതയില്ലായ്മ, പരന് അധീനമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ (പരാധീനത)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക