1. അസ്വാധീന

    1. വി.
    2. സ്വേച്ഛാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത, സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത, പരാധീനതയുള്ള
    3. സ്വാധീനതയില്ലാത്ത, വശമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക