1. അസ്വാധീനത

    1. നാ.
    2. അസ്വാതന്ത്യ്രം, കഴിവുകേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക