1. അസ്വാമിക

    1. വി.
    2. ഉടയവനില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക