1. അസ്വീകാരം

    1. നാ.
    2. സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൽ, തിരസ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക