1. അസ്വീകാര്യ

    1. വി.
    2. സ്വീകരിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത, കൊള്ളത്തക്കതല്ലാത്ത, അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക