1. അസ്വർഗം

    1. നാ.
    2. സ്വർഗമല്ലാത്തത്, നരകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക