1. അസ്വർഗ്യ

    1. വി.
    2. സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് തക്കതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക