1. അസൗഖ്യം

    1. നാ.
    2. സുഖമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക