1. അസൗന്ദര്യം

    1. നാ.
    2. ഭംഗികേട്, വൈരൂപ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക