1. അസൗഷ്ടവം

    1. നാ.
    2. സൗന്ദര്യമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക