1. അഹംപൂർവിക

    1. നാ.
    2. ഞാൻ മുമ്പേ എന്ന വ്യഗ്രത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക