1. അഹംബോധം

    1. നാ.
    2. അഹംബുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക