1. അഹംയു

    1. നാ.
    2. യോദ്ധാവ്
    1. വി.
    2. സ്വാർഥതയുള്ള
    3. അഹങ്കാരമുള്ള, ഉദ്ധതനായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക