1. അഹങ്കരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഞാൻ വൻപനെന്നു നടിക്കുക, വൻപുകാണിക്കുക, മദിക്കുക
    1. നാ.
    2. അഹങ്കരിക്കൽ, അഹങ്കരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക