1. അഹങ്കൃത

    1. വി.
    2. അഹങ്കരിച്ച, ധിക്കാരമുള്ള
  2. അഹങ്കൃതി

    1. നാ.
    2. അഹങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക