1. അഹമ്മമത

    1. നാ.
    2. ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ബുദ്ധി, അഹംമമാഭിമാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക