1. അഹരാഗമം

    1. നാ.
    2. അഹസ്സിൻറെ ആഗമം, ദിനത്തിൻറെ വരവ്, പ്രഭാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക